Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Reklamacje transakcji kartą kredytową

Zgłoszenie nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji

Jeżeli chcesz zgłosić nieautoryzowaną, niewykonaną lub nienależycie wykonaną transakcję przy użyciu karty możesz to zrobić w formie pisemnej:

 • w jednym z naszych Oddziałów Banku, których wykaz znajduje się na stronie internetowej,
 • wysyłając reklamację na adres Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław,
 • poprzez skorzystanie z formularza, który znajduje się poniżej.

O stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach powiadom niezwłocznie Bank.

Jeśli nie dokonasz powiadomienia Banku, o którym mowa powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia względem Banku przysługujące z tego tytułu wygasają. W przypadku, gdy transakcja jest inicjowana za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej, Bank dokona przywrócenia stanu rachunku sprzed wystąpienia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji.

Zgłoszenie powinno zostać złożone osobno dla każdej transakcji i musi zawierać:

 • imię i nazwisko Posiadacza/Użytkownika, którego karty reklamacja dotyczy,
 • numer karty,
 • kwotę transakcji,
 • walutę transakcji,
 • datę transakcji,
 • miejsce wykonania transakcji( adres sklepu, punktu, nazwę strony internetowej, lokalizację bankomatu),
 • oświadczenie, czy karta była cały czas w posiadaniu Posiadacza/Użytkownika,
 • oświadczenie, że karta i numer PIN zostały/nie zostały udostępnione osobie trzeciej,
 • podpis Posiadacza/Użytkownika.

Do reklamacji pisemnej należy dołączyć posiadane kopie ewentualnych rachunków lub innych dokumentów potwierdzających jej zasadność.

W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji (tj. jeżeli posiadacz karty nie wyraził zgody na wykonanie transakcji w sposób przewidziany w Umowie lub Regulaminie) Bank niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca kwotę nieautoryzowanej transakcji, z wyjątkiem przypadku gdy Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo i poinformuje o tym na piśmie organy powołane do ścigania przestępstw. Bank przywraca obciążony rachunek do stanu, jaki istniałby gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja. Data waluty w odniesieniu do uznania rachunku jest nie późniejsza niż data obciążenia rachunku tą kwotą.

Reklamacje transakcji

Masz również prawo do składania reklamacji transakcji gotówkowych (wypłat gotówki) i bezgotówkowych dokonanych przy pomocy karty w formie pisemnej w Oddziałach Banku, których wykaz znajduje się na stronie internetowej mapy oddziałów lub wysyłając na adres Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48B, 54-202 Wrocław. W przypadku reklamacji transakcji gotówkowych (wypłat gotówki) masz prawo do składania reklamacji także telefonicznie pod numerem telefonu 801 70 60 60 lub 71 797 22 50. Bank udostępnia przykładowy formularz reklamacji transakcji na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi trybu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji.

Reklamacje dotyczące usług płatniczych

Masz również prawo do składania reklamacji dotyczących Usług płatniczych. Bank pisemnie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację dotyczącą Usługi płatniczej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 35 dni roboczych, po uprzednim wyjaśnieniu Posiadaczowi karty przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi.

Aby ułatwić i przyspieszyć proces składania reklamacji transakcji Bank przygotował gotowy druk reklamacji do pobrania poniżej:

Reklamacje transakcji bankomatowej - Instrukcja
27.54 kB
.pdf
Reklamacje transakcji bankomatowej
24.16 kB
.pdf
Reklamacja transakcji bezgotówkowej
24.11 kB
.pdf

+ Pokaż więcej dokumentów (1)

Formularz kontaktowy dla zgłoszenia reklamacji transakcji przy użyciu karty

 • Dane kontaktowe takie jak e-mail oraz numer telefonu nie są obowiązkowe, ale ich podanie umożliwi nam szybki kontakt w przypadku konieczności wyjaśnienia bądź uzupełnienia złożonej reklamacji.
 • Jeżeli reklamowanych jest kilka transakcji, muszą one być złożone i podpięte do formularza na odrębnych drukach jako osobne zgłoszenie.
 • Jeżeli istnieją kopie ewentualnych rachunków lub innych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji należy dołączyć je jako załączniki do formularza.

Przejdź do formularza

Reklamacje transakcji bankomatowych mogą być  również składane telefonicznie pod numerem telefonu 71 797 22 50**​ lub 801 70 60 60**