Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Prywatność

Polityka prywatności

Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy ul. Legnickiej 48 B dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów Banku były przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym stosuje środki bezpieczeństwa gwarantujące poufność, integralność i dostępność danych.

W przedmiotowej Polityce prywatności informujemy Cię o zasadach przetwarzania danych przez Bank na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO).

Szczegółowe kwestie dotyczące Zasad bezpieczeństwa bankowości elektronicznej oraz Polityki Plików Cookies regulują odrębne dokumenty, dostępne w serwisie www.santanderconsumer.pl w sekcji Bezpieczeństwo.

Kim jest Administrator danych osobowych?

Administratorem danych, a więc podmiotem, który decyduje o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Legnicka 48 B, (54-202) Wrocław. Administrator danych zobowiązany jest również do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w bezpieczny sposób. Z Administratorem możesz skontaktować się wykorzystując poniższe dane kontaktowe:

Numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 195 00
Numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 713 589 909
Adres e-mail: biuro@santanderconsumer.pl

Informujemy dodatkowo, że Bank jest właścicielem następujących serwisów www.:

www.santanderconsumer.pl
online.santanderconsumer.pl
www.scfinanse.pl
www.eraty.pl
elokata.santanderconsumer.pl
team.santanderconsumer.pl
platforma.generacjas.santanderconsumer.pl
blog.santanderconsumer.plkariera.santanderconsumer.pl
podroznaksiezyc.santanderconsumer.pl
pociagdonagrod.santanderconsumer.pl

Kim jest Inspektor Ochrony Danych?

Osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pomaga Administratorowi w zapewnieniu prawidłowego przetwarzania danych osobowych, w tym spełnieniu żądań osób, których dane dotyczą.

Santander Consumer Bank S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem możesz skontaktować się drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość e-mail na adres: IOD@santanderconsumer.pl, lub drogą pisemną przesyłając wiadomość na adres siedziby Banku z dopiskiem dla Inspektora Ochrony Danych.

Na jakiej podstawie prawnej Bank przetwarza dane osobowe?

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje przetwarzanie danych osobowych przez Bank jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tj. RODO. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w celu realizacji obowiązków prawnych - Bank uwzględnia również wszystkie inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:

 • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe,
 • Ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim,
 • Ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Santander Consumer Bank S.A. przetwarza Twoje dane wyłącznie w przypadkach, gdy został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

W jakim celu Bank przetwarza dane osobowe?

Aby dowiedzieć się, w jakim celu Bank może przetwarzać Twoje dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi zawartymi w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Długość przetwarzania danych przez Bank zależy od celu przetwarzania. Bank gwarantuje jednak, że termin retencji Twoich danych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi długości przechowywania danych, uwzględniając zasadę ograniczenia przechowywania. W każdej klauzuli informacyjnej informujemy Cię o długości przetwarzania Twoich danych dla konkretnego procesu.

Dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji przekazanych do Banku służą głównie ulepszeniu i personalizacji aplikacji mobilnej (patrz niżej) lub serwisu oraz prezentowanych ofert.

Jakie są zasady przetwarzania danych przez Bank ?

Informujemy, że Bank uwzględnia następujące zasady przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. zasada legalności, rzetelności i przejrzystości – Bank przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. W szczególności Bank na etapie zbierania danych dostarcza Ci klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. zasada ograniczenia celu – Bank zbiera dane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z początkowymi celami.
 3. zasada minimalizacji danych – Bank pozyskuje wyłącznie adekwatne dane, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. zasada prawidłowości – Bank dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 5. zasada ograniczenia przechowywania – Bank przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 6. zasada integralności i poufności - Bank przetwarza Twoje dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym
  lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem
  lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

Jakie prawa Ci przysługują ?

Na gruncie RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych, w tym prawo do otrzymania kopii danych (art. 15 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Szczegółowy opis każdego uprawnienia znajdziesz w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

W jaki sposób możesz zrealizować swoje prawa ?

W celu realizacji praw przysługujących Ci na mocy RODO prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, wykorzystując dane podane w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Aby ułatwić realizację przysługujących Ci praw, możesz skorzystać również z udostępnionych na naszej stronie internetowej formularzy, dzięki którym możesz złożyć wniosek z żądaniem realizacji określonego prawa poprzez stronę internetową. Tutaj znajdziesz formularze.

Metody gromadzenia danych

Bank w serwisach www, których jest właścicielem, rejestruje dane dotyczące nawiązanych sesji internetowych (w tym zapytania HTTP) oraz przechowuje informację o publicznym adresie IP użytkownika, użytej przeglądarce internetowej, dacie i czasie zapytania, wywołanym adresie URL oraz udzielonej odpowiedzi.

Aplikacja mobilna

W zakresie aplikacji mobilnej przetwarzanie danych może obejmować:

 • dane o urządzeniach mobilnych, takich jak identyfikatory reklamowe i dane opisowe, marka
  i model;
 • dane o korzystaniu z aplikacji Banku, uzyskiwane ze zidentyfikowanego urządzenia w ramach aplikacji.

Bank nie będzie przekazywać danych osobowych ani danych finansowych dostawcy oprogramowania. Otrzyma on jedynie numer identyfikacyjny, jednak na jego podstawie nie będzie mógł zidentyfikować użytkownika aplikacji.

Dane osobowe uzupełniane w aplikacji mobilnej służą weryfikacji tożsamości użytkownika, komunikacji oraz realizacji usługi w zakresie udostępnienia informacji o produktach posiadanych w Banku i składania dyspozycji za pośrednictwem aplikacji.

Pliki Cookie (ciasteczka)

Bank na swoich stronach internetowych korzysta z technologii plików cookie (ciasteczek). Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową i służą do wielu celów, w tym np. do personalizacji i wyglądu serwisu www. Więcej o ciasteczkach.

Zabezpieczenie danych

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisów www, Bank stosuje środki ochrony kryptograficznej do zabezpieczenia transmisji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami zawierającymi te serwisy. Obecnie są to technologie: SSL (SecureSocketLayer) lub TLS (TransportLayerSecurity). Technologie te zapewniają ochronę danych przed dostępem do nich osób trzecich.

W trakcie korzystania z aplikacji mobilnej, komunikacja pomiędzy Urządzeniem Mobilnym Użytkownika Aplikacji a serwerem Banku jest szyfrowana protokołem SSL z zastosowaniem certyfikatu wystawionego i uwierzytelnionego dla serwera bankowego.

W przypadku kontaktu z użyciem adresu pr@santanderconsumer.pl przesyłane dane nie są zabezpieczone przed przechwyceniem oraz wglądem w ich treść przez osoby trzecie, z uwagi na transmisję danych przez Internet w postaci niezabezpieczonej wiadomości e-mail. Bank odradza przekazywanie tym kanałem danych poufnych, w tym danych osobowych.

Bank stosuje zaawansowane środki ochrony infrastruktury sieciowej i serwerowej. W szczególności dane przekazane do Banku są składowane na wysokiej klasy sprzęcie, w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Stosujemy środki minimalizujące ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi.

Odbiorcy Danych

Bank przekazuje Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, w której jest zobowiązany do ich udostępnienia na podstawie przepisu prawa lub gdy posiada inną podstawę legalizującą przekazanie danych, np. gdy uprzednio pozyskał Twoją zgodę.

Bank może korzystać również z usług podwykonawców. W tym przypadku Bank zawsze podpisuje z podwykonawcami umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

W celu zadania pytań lub przekazania uwag odnośnie niniejszej Polityki uprzejmie prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysyłanie ich na adres e-mail: pr@santanderconsumer.pl

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może w przyszłości ulegać zmianom. Informację o zmianach Bank umieści w ramach odpowiedniego serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyszczególnione w serwisie.

Polityka Prywatności na charakter informacyjny. Podstawą do podejmowania przez Bank działań i określania ich zakresu są udzielone przez użytkowników zgody i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez użytkownika zgodami, rozstrzygające znaczenie ma treść zgód.

Ostatnia zmiana Polityki prywatności: 25.03.2020