Zadzwoń po kredyt  71 358 22 15

71 358 22 15

Zasady ładu korporacyjnego

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Santander Consumer Bank S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”). Przyjmując Zasady, Bank miał na względzie wyrażony przez Komisję Nadzoru Finansowego cel Zasad, tj. zapewnienie wspólnych standardów ładu korporacyjnego wszystkich podmiotów nadzorowanych, a także nienaruszanie przez Zasady praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zasadę proporcjonalności, wynikającą ze specyfiki działania Banku. Ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez Bank, Zasady 49.4, 52.2, 53, 54.1, 54.2, 54.3, 55, 56, 57 nie dotyczą Banku.

Ponadto, Bank informuje, że Zasady zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 14.01.2015 r.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacja nt. wyników oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Santander Consumer Bank S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku dokonała w dniu 23 kwietnia 2024 r. oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2023 roku.

Po zapoznaniu się z wynikami analizy dotyczącej zgodności realizowanych procesów oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych z wymogami określonymi w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność Banku w ich stosowaniu.

Rada Nadzorcza Banku potwierdziła, że zasady 12.1 i 12.2 dotyczące deklaracji udziałowców w zakresie dokapitalizowania i wsparcia finansowego dla instytucji nadzorowanej stosowane są przez Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności.