PSD2

Na podstawie art. 30 ust. 3  i ust. 5 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej: RTS) Bank udostępnia dokumentację interfejsu dostępowego.

Link do środowiska testowego służącego do testowania połączenia i funkcjonalności w celu umożliwienia przetestowania oprogramowania i aplikacji wykorzystywanych do oferowania przez Bank usług płatniczych użytkownikom znajduje się tutaj. Za pośrednictwem środowiska testowego nie prowadzi się wymiany danych szczególnie chronionych, a dane użytkowników nie są autentyczne. Testowanie specjalnego interfejsu dostępowego powinno odbywać się zgodnie z zasadami i zakresem określonym w wytycznej 6.5. Wytycznych EBA/GL/2018/07 w sprawie warunków skorzystania z wyłączenia z obowiązku ustanowienia mechanizmów awaryjnych zgodnie z art. 33 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/389 (w sprawie regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji)

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy:


Publikacja statystyk dotyczących dostępności i efektywności specjalnego interfejsu oraz Bankowości Internetowej
zgodnie z wytycznymi 2.2 i 2.3 EBA/GL/2018/07 za 4 kwartał 2023 r.

Bank określił kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicator—KPI) oraz cele w zakresie gwarantowanego poziomu usług. Dla specjalnego interfejsu dostępowego oraz dla Bankowości Internetowej kształtują się na poniższym poziomie:

 1. Dotyczące dostępności specjalnego interfejsu i Bankowości Internetowej:
 1. Czas nieprzerwanej pracy w ciągu dnia – 96,76%
 2. Przestoje w ciągu dnia, w tym:
 • Awarie  - 0,20%
 • Planowane przestoje związane z pracami informatycznymi –3,04%
 1. Dotyczące działania specjalnego interfejsu i Bankowości Internetowej:
 1. średni dzienny czas (w milisekundach) przypadający na jedno żądanie, po którym SCB przekazuje dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji
  o rachunku (AISP) wszystkie wymagane informacje zgodnie RTS -20,5 s średnio
 2. średni dzienny czas (w milisekundach) przypadający na jedno żądanie, po którym SCB przekazuje wydawcy instrumentu płatniczego opartego na karcie lub PISP potwierdzenie w formie „tak/nie” zgodnie z RTS - średnio 20 s
 3. dzienny wskaźnik reakcji na błąd – 15 minut liczone od zarejestrowania zlecenia
  w systemie ITSM, dowolnym kanałem